HMS / sikkerhet

Lov om produktkontroll gjelder også RHKK

Lov om produktkontroll pålegger alle virksomheter som tilbyr forbrukertjenester i Norge – eksempelvis klatrekurs, brekurs og føring – å vise aktsomhet og ”treffe rimelige tiltak” for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. I hovedsak kan vi si at det dreier seg om fire plikter som RHKK som arrangør må oppfylle:

  1. Opplysningsplikt: Deltakerne skal gis tilstrekkelig informasjon til at de selv kan ”vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon”.
  2. Aktsomhetsplikt: Denne omfatter stort sett den samme aktsomheten vi er pålagt på alle livets områder, nemlig å gjøre det vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å unngå å utløse ulykker.
  3. Kunnskapsplikt: Arrangøren skal ha tilstrekkelig kjennskap til risiko forbundet med arrangementet og kompetanse til å yte ”forbrukertjenesten” på en forsvarlig måte.
  4. Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Arrangøren skal gjøre en systematisk vurdering av hvilke risiko for helseskade som kan forekomme eller oppstå, og treffe de tiltakene som anses fornuftige og nødvendige for å forebygge disse.

 

Internkontrollforskriften

Forskriftens krav til klubben er at den skal:

  1. Sette mål for HMS
  2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling
  3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og tiltak for å redusere risiko
  4. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene
  5. Systematisk oppfølging av internkontrollen for å sikre at den fungerer

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Les her om hvordan RHKK ivaretar HMS: HMS i Røyken og Hurum Klatreklubb 3.4.2018

Styre, instruktører og veggkomite har tilgang til oppdaterte HMS-dokumenter her: http://www.rhkk.no/beskyttet/ 

Mer om helse- miljø- og sikkerhet (HMS) for klubber finnes på Klatreforbundets nettsted.